Rasulullah Membolehkan Mengambil Harta (Suami) Secara Sembunyi-Sembunyi

Kabar Gembira Bagi Para Istri, Rasul Membolehkan para Istri mengambilkan Uang Suami Secara Sembunyi-sembunyi, tapi ingat dengan kententuan yang telah dijelaskan berdasarkan Hadis Imam Bukhari dan Muslim, Ingat Boleh Tapi Dengan Kententuan..!

HR. Imam al-Bukhari :

Diriwayatkan dari ‘Aisyah: “Hindun ibu dari Mu’awiyah berkata, kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam: ‘sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir. Apakah diperbolehkan bila aku mengambil sebagian hartanya secara sembunyi-sembunyi?’ Maka beliau bersabda: ‘Ambillah untukmu dan anak-anakmu sekedar apa yang patut untuk mencukupi kamu dan anak-anakmu.”‘
HR. Imam Muslim :

Diriwayatkan dari Hisyam bin ‘Urwah dari ‘Aisyah dia berkata: “Hindun binti “Utbah istri Abu Sufyan menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam seraya berkata: ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang pelit, dia tidak pernah memberikan nefkah yang dapat mencukupi keperluanku anak-anakku, kecuali bila aku ambil hartanya tanpa sepengetahuan darinya. Maka apakah aku berdosa jika aku melakukan hal yang demikian?’ Rasulullah shallahu ‘alaihi wassalam menjawab: “Kamu boleh mengambil hartanya sekadar untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu.” 

Dari Hadis diatas Jelas, diperbolehkan asal untuk mencukupi kebutuhan, bukan untuk yang lain-lain yah… ^_^


Leave a Comment